ads

Monday, October 29, 2012

Lirik lagu Pegi Nuan Sulu - Gina ft. Ivy

Pegi nuan sulu
Pegi nuan ari ku
Anang nuan deka nguji
Mujok ku baru.....

Suba ku keran
Di kemeli di keduan
Sampai ka munoh diri ku
Ketegal nuan aaan.....

Lirik lagu Bajik - Hevance

Tekenyit ati ku meda
Sekumbang lama enda bepeda
Nuan agi Bajik baka maia sekula suba
Keran ati ka betanya
Tang aku malu
Enda ingat nama enggai ka nuan enda ngelala

Lirik lagu Tua Semina Bepangan - Rannee Pat

Puas udah aku bekira
Nama penyadi tua ila
Tua enda sepenemu
Majak belaya selalu
Nadai jalai ka besulu

Ninting ari tua belaya
Salah mimit nuan lalu nyida
Aku anak mensia
Nuan sulu sama mega
Bisi silap salah enggau dosa

Thursday, October 18, 2012

Lirik lagu Tua Selama Ya - Majestica

Peda ke dalam mataku
Tilik ke dalam atiku
Bisi ke enda nuan meda
Kuta pengerindu tua suba

Agi bediri teguh
Taja dinding dah runtuh
Agi mengkang nama tua
Taja nuan lama enda didinga rita

Wednesday, October 17, 2012

Lirik lagu Kumangku - Bebuling Band

Manah amai nama nuan
Ngasuh atiku rindu 
Siang malam ninting ari
Dinga meh KumangKu
Nuan udah muka ati

Tiap ari ku rindu ka nuan
Kada nuan nemu aku sayau ka nuan 
Terubah aku meda mua nuan sulu ati
Atiku berasai rindu selalu

Saturday, October 13, 2012

Lirik lagu Bekelala - Lazarus

Chukup pengaga terubah ku bekelala
Enggau siku dara imun manis dipeda
Mua iya bajik serta kuyu pepelu
Nya mih ti ngasuh ati aku nyau rindu

Nuan dara chukup pandai begaya
Nya ti ngasuh ati aku nyau mawa
Enti sema aku ngempu nuan dara
Asai ke aku bulih tekang gemala

Lirik lagu Mabuk Pengerindu - Lazarus

Balat pengerindu ati aku ke nuan sulu
Asai kena jayau buluh pengerindu
Sehari enda bepeda ati aku mamau selalu
Tusah amai ati mabuk pengerindu

Oh I Love You sulu ati
Aku sayau ke nuan siku
Jawai kaaw ayan ba mata kow slalo

Lirik lagu Lyana - Rickie Andrewson

Terubah nuan aku sayau
Nyadi ke pengeran ati aku
Manis jako nuan becerita
Aku nyau teperasa

Nama kebuah tua nyau beserara
Semina penusah tinggal dalam dada
Nuan madah nibak sebatang kayu
Lambang tanda tua agi bedau empai layu

Lirik lagu Makin Dikenang Makin Beraie - Ita Medin

Sayau nuan enda nemu penusah di atiku
Nuan bepura rindu ngasa ke ku sulu
Maia ku ingat ke nuan
Makai ku enda meruan 
Tinduk mata enggai pejam
Beraie siang enggau malam

Puas udah aku nguji
Enda ingat ke nuan agi
Makin senaya nuan asai ke bisi ngerimbai
Agi seruran dikenang pemanis maia begulai

Lirik lagu Aus Pengerindu Ketegal Nuan - Rannee Pat

Gaga amai lebuh tua beambai
Naka penyamai lebuh duduk berimbai
Rindu ati ingat ke semaya janji
Sulu ati nuan bujang tampun puji

Tinduk malam nuan diambi mimpi
Jauh nuan ati semampai beraie
Nuan bujang keling tampun puji
Peraja mata...ke seput belama

Lirik lagu Jeling Ijap Anak Temuai - Rannee Pat

Kijap-kijap ke mata
Bedegup asai di dada
Nyeling-nyeling bejeling
Enda berasai ati tekuing

Meda penyigat Anak Temuai
Maya pengerami ari besai
Sama berami duduk di ruai

Lirik lagu Nuan Ke Penawar Ati - Rickie Andrewson

Senaya bulan sangka ku ayas mua nuan
Nemu nya tadi pancar bulan keleman
Ujan memesi sangka aku rauh nyawa nuan
Nemu nya aku bepeluh ngigau ke nuan

[chorus]

Enda sanggup...
Aku idup baka tu sulu
Enda sanggup aku...
Nyau di lamun pengerindu

Lirik lagu Pengerindu Ba Ujung Cherita - Rickie Andrewson

Lama...cukup pengelama
Aku ingin ka nuan
Kenyau keterubah aku meda
Asai ke di tangkap karan

Ketegal ati amat keran
Sanggup ku ngitung hari
Taja pan bedau di kembuan
Tang aku sanggup nganti

Lirik lagu Sanggup Nyadi Ke Ganti - Rickie Andrewson

Anang.....
Nuan beraie
Di kenang nuan pan nadai meh reti
Pangan nuan ia ke dulu
Nyau udah bulih ganti
Di kenang nuan pan nadai agi

Badu.....
Nuan pecaya...
Ke janji manis ambai nuan suba
Anang nuan nesal diri
Anang nuan tusah ati
Dunya tu besai endur alai milih

Lirik lagu Sepating Bungai Ke Tanda Tua - Rickie Andrewson

Berasai tusah maya ku nerima Sepating bungai
Di beri nuan ku terima enggau pengabis ati
Ari nya nuan madah ka aku 
Sepating bungai nyadi ke tanda pengingat tua

Udahnya nuan besemaya deka betemu baru
Sampai sari tu bedau betemu
Puasku ngiga dini semaya nuan enggau aku

Lirik lagu Enda Berubah Ati - Sofeena S.

Meda gambar nuan tiap ari
Nambah ke penusah dalam ati
Enda berasai nyabak ke nuan ambai
Pemuas aku nganti nuan enda datai

[chorus]

Bulan mancar terang malam sunyi
Mulai ke pengingat dalam ati
Terubah tua nancang semaya enggau janji
Tua ti deka begulai idup sekunsi

Lirik lagu Sulu Kepit Pintu - Alon Lupeng

[chorus]

Nuan madah kediri sayau ke aku
Aku pecaya semua jako sulu
Nama utai di kedeka nuan
Aku sanggup ngiga semuanya

Enda nuli nama utai ke nyadi
Nuan madah sanggup enggau nempuh penguji
Miskin kaya nuan sigi enda ngira
Nuan madah asal ulih begulai sama

Friday, October 12, 2012

Lirik lagu Udah Selatan Tua Beserara - Thomas Anggat ft. Gina Patrick

Thomas Anggat:

Suba Tua Sama Keran
Sigi Enda Mudah Ngiga Nganti
Nya Ngasuh Aku Mutus Ati
Begulai Seidup Semati

Gina:

Diatu Aku Nya Dilengka
Janji Nuan Semina Ngasuh Asa
Nama Kebuah Nuan Sulu
Beduan Magi Pengerindu

Thursday, October 11, 2012

Lirik lagu Semina Iya - Avalanche

Haaaaaaaaa ...8x

Ancur meh semua ya
Pengingin dalam ati ku
Luluh meh ati ku
Pengudah nuan ti pegi

Semina Iya
Seminay iya...
Oooo...

Lirik lagu Aku Nemu - Hevance feat. Nutty Slicc (Remix by Galvin)

Hevance:
Aku nemu nama dipikir nuan
Nama ti ba ati nuan
Ku nemu ngelama tu
Ukai aku enda ibuh tang nuan enda nemu
Nama dipikir aku

Nutty Slicc:
Pengerindu ku nadai kala berubah
Semina nuan aja dalam ati ku tok sulu
Nuan Sempama api nerangka pengidup ku
Enti nuan nadai asai idup enda menuku

Wednesday, October 10, 2012

Lirik lagu Entara Dua - Clemence Joy's

Sesingkang kaki ku mansang 
Enda surut ke belakang 
Bai ati enda ulih tagang 
Biar meh tanah diindik berenyang 

Sempadan semak dilanda 
Aku sanggup nujah aja 
Enggai meh aku enda sangkai 
Biar ngerayap mupuk begadai 

Lirik lagu Nuan Ngajar Aku Reti Benci - Clemence Joy's

Semampai berdarah
Telih didalam ati
Empai suman litan ti lama
Udah bisi bekau telih ke baru

Landik amai nuan oh sulu
Nuan belalai ke aku
Nuan bisi ambai ti bukai
Nya meh ngasuh pengerindu tua bersegi tiga

Lirik lagu Juluk Ati Enda Nyadi Nyata - Lukas Terry

Cherita sinu tusi nuan ke aku
Madahka diri enda mujur bersulu
Pengudah beserara enggau aku suba
Belaki enda kala lama

Jadi sebulan udahnya beserara
Sampai diatu nadai rumahtangga
Kasih ku meda nuan temawai lama
Baka kayu meragai di rimba

Lirik lagu Sayau Semaya Balang- Ita Medin

Lama amai nadai bepeda
Berita pan nadai agi didinga
Ukai semina sebulan dua
Tang nyau datai lebih ari setaun

Penusah ati enda ulih dikira
Ngenang sulu sanggup ngelengka
Sampai meh ati nuan ambai
Aku dilengka sereta dibuai

Lirik lagu 1001 - Ernesto

Ari ninting ari
Sayau ninting sayau
Tua sigi serasi
Begulai ngau pangan diri

Aku tetap sayau
Aku tetap rindu 
Tua nanggam pengerindu
Naka ka pengujung ari

Lirik lagu Maya Pemisi Betemu Baru - Michael Jemat

Kitu-kitu meh sulu
Aram tua bepadu
Ngambi ke sama rindu
Lebuh maya betemu

Aku diatu pemisi
Senang tua begulai
Nyamai endur ngelantang ati
Pegi ke menua bukai

Tuesday, October 09, 2012

Lirik lagu Pendam Janji Tua - Hailey

Sekali tu ke penudi tua betemu
Sama-sama enda tepansut ke leka jaku
Semina ai mata labuh bekeberai
Ke tanda penusah ati tua ambai

Sekali tu tua mutus tali semaya
Sama-sama badu agi ingat ke pangan
Tua enda ulih idup sekunsi
Nyangka ukai selatan udah nasit  

Lirik lagu Engkecam Cuka - Rickie Andrewson

Betaun pengelama tua ti udah begulai
Saum idup enggau saum pemakai
Tusah enggau senang sama di asai
Dah sama pun sama setangkai
    
Tang nama kebuah ati nuan nemu limpang
Berupai kempit tua meranggang
Nama di kenggai nama pengurang
Tau ngasuh ati nuan enda lantang

Lirik lagu Anak Dara Ibu - Ricky El

Amat bajik anak dara ibu
Nyau bebendang baka bintang buyu
Bulu manuk sigi bepurih
Ibu suba pan ngasuh urang telilih

Anak dara ibu chukup steady
Baka panchar bulan pegari
Ati aku chukup tekuing
Arap ke ibu sama sporting

Lirik lagu Dendam Enda Padam - Lucy M

Perasa ku suba
Di tanya indai nuan ke menantu
Baru aku nemu
Bisi undang di selepak batu

Nemu nya ia
Bisi dendam ba lubuk ati
Dendam Enda Padam
Baka sempun bara api

Monday, October 08, 2012

Lirik lagu Sophia - Hailey

[Chorus]

Sophia...
Sulu ku rindu
Emperaja mata 
Ambai ati ku

Sophia...
Sulu ku puji
Ku ambu nyadi 
Buah ati ku

Lirik lagu Nuan Kena Pugai Belalai - Linda

Enggau gaga ati ninga nuan minta aku
Ni enda aku nyambut saut enggau enda ngelebu
Sigi aku karap nuan siku lelaki
Ti tau enggau aku saum ke siti ati

Nyau lama begulai ulah nuan nyelai
Pengerindu tua renggang laya mayuh ka nyadi
Nyau enda semakai bejalai enda sekaki
Duduk enda berimbai melakang ke pangan diri

Lirik lagu Semadi Entua - Lakuang Ading

Semadi amai aku ngenatka ati diri
Diau ba rumah pan nadai meh reti
Tang ati ku sinu kasihka bini diri
Laban ti baru dah jadi

Sangka ku nyamai nguai ke bilik nuan ambai
Nemunya lebih tasah ari bilik diri
Ngembuan entua semina ati ari
Aku dikumbai ya menantu jai

Lirik lagu Bujang Lelayang - Ricky El

Taja dah apai urang Agi bisi peluang
Anang macam-macam Agi handsome
Sekali enggau berimbas 
Baka umur lapan belas
Nemu ngasuh saru aya kita tu

[Chorus]

Pama aya kita amat pama
Agi di jeling agi di perening
Bala indu dara
Laku iya agi laku

Lirik lagu Rawan Ati Ngempu Nuan - Rickie Andrewson

Berubah berinsur berubah 
Nuan nadai agi pemanah
Enda baka nuan ke udah-udah 
Nyau mayuh utai ke salah
Suba nuan enda beulah diatu jauh berubah
Suba nuan cukup pementas diatu nuan pemanas

Nyelai amai nyelai 
Nuan udah jauh bebali
Dulu nuan nelap ati 
Diatu nuan benci begedi

Saturday, October 06, 2012

Lirik lagu Buya Bepangan - Lucy M

Di tebing tasik sunyi ku bejalai kediri
Naka penyinu ati bepangan tua enda jadi
Tua udah beserara badu begulai agi
Ukai ketegal laya ukai ketegal benci

Nyamai aku kediri badu bepangan agi
Ngarap ke kasih lelaki
Aku dah alit ati
Lama dah aku nganti di ambi nuan ke bini

Lirik lagu Asa - Lucy M

Nama kebuah ati aku asai tu
Ingat ke nuan pengudah tua betemu
Nyangka aku udah labuh pengerindu
Tepaut ati ku meda nuan sulu

Nama daya laun tua betemu
Sama belah udah bisi orang ngempu
Diatu tua
Sama nyimpan pengerindu
Kada ila tua ulih bepadu

Lirik lagu Anang Nguji Aku - Stevenson

Taja baka ni
Pengawa di gaga nuan
Di kena ngasuh aku benci ke nuan
Aku ka nguji deka aku ngelaban
Laban aku sedia nerima

Taja pan maioh
Ulah di gaga nuan
Di kena ngasuh aku lari ari nuan
Sigi enda mudah ku ngelengka ke nuan
Laban ati aku udah keran

Lirik lagu Ati Rugang - Hailey

Aku nyau baka tungguk
Sayau ke bulan
Senawah terang lelanji
Nampak ka malam

Senaya padam kekisi
Iya nyabak ka malam
Pagila nadai dipeda
Ditaban keleman

Friday, October 05, 2012

Lirik lagu Belega Enda Berserara - James Ruai

[chorus]

Sulu ku dinga meh sulu
Lagu tu di tuju ku ngagai nuan
Ngambi ke ati nuan enda beraie
Di tinggal ke aku jauh pegi

Anang meh nuan irau
Tajapan aku jauh ari nuan
Penyayau aku enda berubah
Pengerindu aku tetap meruan

Lirik lagu Segenda Pegari - Hailey

Bemimpi siang ari tauka Segenda Pegari
Ba mua bala duduk bepegai jari
Suba tua dara sama kala bejanji
Tegal deka begulai idup sekunsi

Asai ke bemimpi aku ambai melanyi
Malam tu meh malam endang sigi di anti
Tua dipadu jadi melaki bini
Tikai pengerindu di anyam jari paderi

Lirik lagu Teperasa - William Awing

[chorus]

Dinga manah lagu aku
Sebana tua ti begulai
Sangka aku nuan dara
Indu ti manah nemu jai perangai

Teperasa aku suba
Lalu jadi enggau nuan
Taja nuan urang kaya
Tang aku nadai kala ngasai penyenang

Lirik lagu Semina Tinggal Janji - Hailey

Lapa nuan dara nadai di dinga sada 
Nadai agi merindang datai ngundang               
Semina senaya segenda nuan di ambi mimpi     
Aku nyau teperasa ngapa
     
Dani pagi ati beraie
Dini meh nuan dara kumang bunsu ati
Nadai nyapa ba talipun ayam jari
Lapa nuan nadai agi nyaut seleka dua

Thursday, October 04, 2012

Lirik lagu Pengerindu Tua - Melissa Francis

Pengerindu tua di tanggam erat belama
Pengerindu tua di tancang tali semaia
Pengerindu tua sampai ke belama-lama
Sigi enda putus ngapa
Baka sempama ai enda ulih tetak dua.

Pengerindu tua di tanggam erat belama
Pengerindu tua di tancang tali semaia
Pengerindu tua sampai ke belama-lama
Sigi enda putus ngapa
Baka sempama ai enda ulih tetak dua.

Lirik lagu Sada Nuju Nuan - Avalanche

Berasai sunyi dimalam ari
Terang bulan mancar dilangit tinggi
Ninga rita nuan ti pegi
Ninggal ke aku ditu Kediri

Pegi meh sulu
Biar meh aku ditu Kediri
Nasal ati nadai gik reti
Leka aku Kediri

Lirik lagu Pulai - Hevance

[Verse 1]
Jauh beribu batu
Naka penyauh jalai
Nadai meh penanggul
Enti ati ka pulai
Bisi nitih jalai darat
Bisi ga ngena jalai sungai
Enda milih ni cara asal ulih datai

Wednesday, October 03, 2012

Lirik lagu Aram Meh Ketawa - Urai

[chorus]
Pengidup injau kitai didunya
Penguji nyeruga
Kapa mendam nyentuk
Ka sakit mawa
Nyema bisi ke enda menyana

Kikis lengis ati ti sedan
Bedawa agai bala kaban
Berat lempung penusah
Sama di tanggung

Tuesday, October 02, 2012

Lirik lagu Serah Ngagai Ia - Leena Ranez ft. Avalanche

Lebuh ku tesungkur
Nuan ngangkat ke aku...
Nuan meri penerang
Didalam dunya tu

Lebuh aku kediri
Nuan ngangau ke aku
Nuan ngriring jari ku
Diau dlam idupku

Lirik lagu Sinu Ngenang - Melissa Francis

Sinu aku tepeda ka palan tua suba
Jalai landau tang lama udah repa
Kerupai bungai layu sengapa alai
Baka pengerindu tua ti udah sulai

Suba ku chukup pechayaka nuan
Taja nuan pulai jauh malam
Enda aku nangi Enda aku rawan
Enda kala aku takut nuan beduan

Lirik lagu Enggai Kunsi Tiga Ati - Melissa Francis

Semadi ku ngeraus gelema antara tua
Tegal iya tua beserara nadai batang laya
Asaika enggai ku surut begadai-gadai
Kasihka diri laban malu ke apai indai

Taja kaki ku asaika dikunchi
Sendat seput lemas bebuli
Tekuing runding kempang ati
Semadi amai nyingkang ke kaki
Semadi amai ngerari ke diri
Tegal ti enggai saum kunsi tiga ati

Lirik lagu Anang Bula Ke Danji - Melissa Francis

Ujan ba senawah malam
Nerutu naya neritik tanah
Bakanya mih ai mata aku
Ti nerutu naya ba kuyu
Nerutu naya ba kuyu
Nerutu ba kuyu

Sinu seilu-ilu
Ngenangka cherita maya dulu
Belabuh atiku rindu
Ngagai nuan ambai ati aku
Nuan ambai ati aku
Ambai ati aku

Lirik lagu Patah Tumbuh Lenyau Beganti - Melissa Francis

Kapa ku malik ngagai meligai tua suba
Enda aku sinu mansa tembawai lama
Enda alah tebas aku babas ngena lunga
Enda berani mai padi ngena kelanta

Anang nuan nguji nirika ubung basah
Enda alah dudukka nuan mangkuk belah
Nuan terpejuh tekelambang singkang
Penyayau nuan udah lenyau lelang puang

Lirik lagu Badu Ngayah Ke Aku - Melissa Francis

Cukup sekali
Nuan ngasa ke ati
Ti bejanji ka idup sekunsi
Anang betati jaku orang ti jai
Nya ti ngasuh tua enda jadi

Ati nuan ensiban ninga jaku bala kaban
Madah ka aku deka beduan
Jaku semaya tua
Udah puntan nyadi ampa
Nuan sulu medis ati aku

Lirik lagu Nuan Mih Ambai Asi - Melissa Francis

Nuan mih ambai asi
Nuan mih dalam ati
Enda ku ngayah ngelengka
Penyayau enggau pengerindu
Semina nuan ke nuan siku
Datai mih nuan kitu ambu

Aku semampai rindu
Nyema nuan jauh ari ku
Enda sanggup enda sanggup ku sulu
Endang udah atur Petara
Tua ada ke dunya
Sigi dah ungkup tua belama ia

Monday, October 01, 2012

Lirik lagu Ingkat Ngelawa Sungai - Aeron Jay

Badu nuan ngabas, Tanah temuda
Taja pan iya, Tegalan nuan suba
Tang diatu tanah, Nya badu kusi
Bisi urang ngibun, Endor nanam padi

Diatu nuan nguji, Ka nyuluk Si...bau
Ka dijaran nuan, Meda udah mansau
Tang meh enggai nyadi, Dah dipelepa urang
Mina dipeda aja, Enda tau dite...bang